STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WESOŁE SOWY

w Blachowni, przy ul. Leśnej 11a.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Niepubliczne Przedszkole WESOŁE SOWY, ul. Leśna 11a, 42-290 Blachownia.
 2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

Niepubliczne przedszkole WESOŁE SOWY ul. Leśna 11a,42-290 Blachownia,

NIP:573-172-35-72 IDS : 241698643.

 1. Lokalizacja przedszkola:
  1. siedzibą przedszkola jest obiekt w Blachowni, przy ulicy Leśnej 11a , w którym funkcjonują 2 oddziały przedszkolne:
   1. oddział dla dzieci 2,5-, 3-, 4-letnich,
   2. oddział dla dzieci – 5- 6 -letnich,
   3. lub oddział łączony ze względu na ilość wychowanków.
 2. Organem prowadzącym niepubliczne przedszkole jest Alicja Domagała ,siedziba : ul. Bukowa 48, 42-290 Blachownia.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest zamiejscowy Kuratorium Oświaty w Katowicach, oddział w Częstochowie i Śląski Kurator Oświaty.

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Wesołe Sowy w Blachowni,
 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola Wesołe Sowy w Blachowni,
 3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
 4. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
  1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  7. promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

 1. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 2. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 3. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 4. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 5. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej , lub języka regionalnego,
 6. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 7. umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 8. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
 1. organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
 2. dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 3. stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 2. informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu
 3. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
 1. bezpośrednią i stałą opiekę nauczyciela nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 2. każde wyjazd poza teren przedszkola, jest poprzedzone pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców, lub opiekunów prawnych.
 3. zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek,
 4. stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
 5. stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica)
 3. Dyrektor, nauczyciel lub pracownik przedszkola, może odmówić wydania dziecka ,jeżeli istnieje podejrzenie, że osoba odbierająca jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 4. Współpraca zespołu z rodzicami to:
 1. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
 2. udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
 3. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 4

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji.
 3. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 5

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,
 1. Kompetencje Dyrektora:
  1. kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,
  3. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 1. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
 2. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Zadania Dyrektora:
 1. prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,
 2. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
 3. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli,
 4. co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,
 5. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
 6. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
 7. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
 8. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 9. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,,
 10. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
 12. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 13. dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.
 14. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1)współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

 1. organizuje proces rekrutacji do przedszkola.

§ 6

 1. Rada Pedagogiczna – Organ prowadzący ani dyrektor nie powołał Rady Pedagogicznej ,

§ 7

 1. Rada Rodziców – Organ prowadzący ani dyrektor nie powołał Rady Rodziców.
 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3.Wszelkie spory przedszkola rozstrzyga Dyrektor.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 8

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

 1. liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,
 2. wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,
 3. wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

§ 9

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w placówce nie przekracza 25.

§ 10

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe.

§ 11

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:
  1. dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,
 1. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia lub roku szkolnego.

§ 12

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo- opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.
 3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.
 4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.
 5. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola, ponadto:
  1. rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,
 1. czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 min-60min., dla dzieci 3,4-letnich, a 60 min. dla pozostałych dzieci.

§ 13

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 1. przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.30.
 2. czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku,

3) przerwa w okresie ferii trwa 1 tydzień wykorzystana jest każdego roku na:,

 1. pracownicze urlopy wypoczynkowe.
 2. wypoczynek dzieci.
  1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa cennik:,
 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 10-go każdego miesiąca, za posiłki do 5-go każdego miesiąca.
 2. Przedszkole prowadzi płatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego.
 3. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.

§ 14

 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:
  1. 2 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem, jedna sala dydaktyczno-sportowa.
  2. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
  3. zaplecze sanitarne,
  4. plac zabaw,
 2. Dokumenty przedszkolne znajdują się w biurze Obsługi Księgowej, poza budynkiem przedszkola.
 3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli.
 4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 15

 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli wychowania przedszkolnego.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa kodeksu pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa zawarta umową o pracę i zawarte w niej warunki zatrudnienia
 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
  1. sumienne i staranne wykonywanie pracy,
  2. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
  3. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
  4. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
  5. dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
  6. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 16

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 6. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
 7. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 8. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
  1. współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,
  2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,
  3. organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego,
  4. współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

10. Inne zadania nauczycieli:

 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 3. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
 4. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną,
 5. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,
 6. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 7. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
 8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,
 9. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,
 11. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
 12. poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 13. współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo- dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
 14. współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,
 15. otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
  2. ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
  3. włączenia ich w działalność przedszkola,
  4. prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,
 1. szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,
 2. korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,
 3. realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 16

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:
  1. sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,
  2. Rodzice dzieci , danego oddziału zwrócą się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

§ 17

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:
  1. zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,
  2. udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
  3. organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,
  4. uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
 2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.
 3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednotygodniowym,

 1. dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,.
  1. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:
   1. wywiad z rodzicem i dzieckiem,
   2. kartę pracy indywidualnej,
   3. kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.
  2. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
  3. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:
   1. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Częstochowie,
 1. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:
  1. w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),
  2. w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,
  3. w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.
 1. Zadaniami pracowników przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§ 18

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),
  2. konsultacji indywidualnych z wychowawcą,
  3. bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,
  4. wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.
 2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu,
  2. respektowanie decyzji organu prowadzącego,
  3. zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  5. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,
  6. niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 19

 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku 2,5-6 lat.
 2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
  2. właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,
  3. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,
  4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
  5. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
  6. pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
 1. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:
  1. akceptacji takim jakim jest,
  2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
  3. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
  4. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
  5. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
  6. wypoczynku, jeśli jest zmęczony,
  7. jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,
  8. zdrowego jedzenia.
 2. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
  1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,
  2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
  3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
  4. dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
 3. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt nauczycielowi lub Dyrektorowi przedszkola.

§ 20

 1. Skreślenie dziecka z listy przedszkolaków następuje/w przypadkach:
  1. braku usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,
  2. stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.
  3. zaległości w opłatach przekraczających trzy okresy rozliczeniowe,

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor.
 3. Przedszkole nie prowadzi ewaluacji wewnętrznej.

§ 22

 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację przedstawia się na wrześniowym zebraniu organizacyjnym odczytując zebranym pełny jego tekst. Zebrani mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu.
 2. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w biurze Dyrektora.
 3. Statut Przedszkola Wesołe Sowy powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 28.02. 2018 roku.