Co  to są kompetencje kluczowe?

  

Naturalne procesy rozwojowe, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym (3-6 lat), pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych.
Stawiamy mocno na rozwój mowy, zabawę jako podstawę aktywności dziecka, ciekawość i zadawanie pytań.
W wieku przedszkolnym zabawa jest podstawową aktywnością dziecka, źródłem wiedzy o świecie, identyfikatorem postaw moralnych, podstawą do rozwoju słownictwa oraz rozwoju intelektualnego, okazją do zawierania relacji społecznych, źródłem wiedzy i umiejętności.

POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM to zdolność do komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym z dorosłymi i innymi dziećmi.

Przykładowe działania przedszkola: Codzienne wspomaganie rozwoju mowy dziecka poprzez, słuchanie utworów literackich, słuchowisk muzycznych, stwarzanie sytuacji do wypowiedzi dzieci, nauka wierszy, ról, występy artystyczne, zabawy logopedyczne, umożliwienie dzieciom korzystania z biblioteczki przedszkolnej, wprowadzanie liter, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej, udział dzieci w spektaklach teatralnych.
POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH polega na wprowadzaniu zabaw językowych, używaniu prostych zwrotów w języku obcym w codziennych sytuacjach w czasie pobytu w przedszkolu.

Przykładowe działania przedszkola: Dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego 2 x w tygodniu, poznają i utrwalają podstawowe słowa i zwroty w języku angielskim, uczestniczą w grach i zabawach ruchowych, śpiewają i ruchem interpretują treść piosenek, wierszyków, rymowanek, układają historyjki obrazkowe.
KOMPETENCJE MATEMATYCZNE na etapie wychowania przedszkolnego realizowane są w postaci rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego.

Przykładowe działania przedszkola: Zabawy w przeliczanie, klasyfikowanie, mierzenie, ważenie,
orientacja w schemacie ciała, przestrzeni, na kartce- porównywanie liczebności zbiorów, wprowadzenie zagadnienia rytmu i następstwa czasu
PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE odnoszą się do opanowania, wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz sposobów i metod objaśniających świat przyrody.
Przykładowe działania przedszkola: Obserwacje zjawisk atmosferycznych i przyrodniczych, spacery, obserwacje przyrody, prowadzenie kalendarza pogody, prowadzenie hodowli roślin w salach, w ogrodzie przedszkolnym, eksperymentowanie, doświadczanie z mikroskopem, lupą, poznawanie podstawowych praw fizycznych i chemicznych, zabawy w kącikach majsterkowicza, udział dzieci w zajęciach z Robotyki, zabawy wizualizacyjno-przestrzenne.
KOMPETENCJE INFORMATYCZNE – podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Przykładowe działania przedszkola: wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w pracy edukacyjnej, tablicy multimedialnej, programów komputerowych, magnetofonu, Internetu,- nauka kodowania przez zabawę- realizacja zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci.
UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ – przedszkole to pierwsze doświadczenie dziecka z uczeniem się, świadomym i ukierunkowanym na osiągnięcie konkretnych celów poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy indywidualnej i zespołowej.

Przykładowe działania przedszkola: Przedszkole korzystając z wielu koncepcji pedagogicznych uczy dzieci gospodarować czasem przeznaczonym na zabawę, naukę, odpoczynek, wdraża do współpracy, odpowiedzialności samodzielności i samooceny, umiejętność uczenia się kształtowana jest poprzez realizację wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podczas zajęć badawczych, samodzielnego doświadczania, pracy metodą projektu dzieci uczą się obserwacji i wyciągania wniosków, korzystają z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE – w wieku przedszkolnym dziecko na miarę swoich możliwości wychodzi poza obszar swojej rodziny i poznaje dalsze otoczenie, różne społeczeństwa, środowiska, różnorodność zachowań i postaw.
Przykładowe działania przedszkola: Organizowanie sytuacji edukacyjnych zapoznających dzieci z rodziną, historią okolicy przedszkola, miasta, kraju, zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne zachowanie podczas różnych sytuacji, uroczystości,
– Organizowanie uroczystości z okazji świąt rodzinnych i państwowych, uczenie tolerancji dla odmienności rasowej, fizycznej, eliminowanie postaw społecznie niepożądanych, ustalanie wspólnie z dziećmi kodeksów grupowych, oraz, organizowanie na terenie przedszkola akcji charytatywnych i społecznych na rzecz ludzi i zwierząt poszkodowanych przez los.
Organizowanie spacerów, i wycieczek do miejsc użyteczności społecznej.

INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – kompetencje te należy rozumieć jako zdolność do wcielania pomysłów w czyn.
Przykładowe działania przedszkola: Podczas wszystkich działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych organizowanie warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania, doświadczania. Codzienne zabawy w kącikach zainteresowań, realizacja tematycznych projektów i projektów kulinarnych, codzienne zabawy na placu zabaw, organizacja zabaw zespołowych uczących współodpowiedzialności i współpracy( ZAJĘCIA z Trenerem ),udział w konkursach plastycznych, teatralnych, muzycznych.
ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA – to zdolność twórczego wyrażania doświadczeń i emocji za pośrednictwem muzyki, plastyki, dramy, zabaw teatralnych.
Przykładowe działania przedszkola: Codzienne organizowane i swobodne zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik, udział dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych, organizowanie wystaw prac plastycznych, tworzenie dekoracji do wystroju sali .- zabawy muzyczne i taneczne, słuchanie muzyki, ilustrowanie muzyki, odtwarzanie ruchem, tworzenie przez dzieci instrumentacji muzycznych, zajęcia muzyczno-rytmiczne, udział w uroczystościach z udziałem dzieci jako aktorów, zorganizowanie dla dzieci kącików teatralnych, tworzenie scenografii do przedstawień, organizacja koncertów muzycznych i przedstawień na terenie przedszkola oraz w Miejskim Domu Kultury w Blachowni.- udział dzieci w spektaklach teatralnych, zajęciach w bibliotece.