KOMPETENCJE KLUCZOWE
Kompetencje zdefiniowane
w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 XII 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie jako połączenie: wiedzy, umiejętności, postaw odpowiednich do sytuacji:

1. porozumiewanie się w języku ojczystym
2. porozumiewanie się w językach obcych
3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
4. kompetencje informatyczne
5. umiejętność uczenia się
6. kompetencje społeczne i obywatelskie
7. inicjatywność i przedsiębiorczość
8. świadomość i ekspresja kulturalna.

CELE KSZTAŁCENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
(ROZPORZĄDZENIE MEN)

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
    potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby wiedziały,
    co jest dobre, a co złe.
3. Kształtowanie w dzieciach odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
    sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do znoszenia różnych
    niepowodzeń i porażek.
4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w poprawnych relacjach
    z innymi dziećmi i dorosłymi.
5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
    o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
    w zabawach i grach sportowych.
7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
    oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania
    się poprzez muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne.
9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
    i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
10. Zapewnienie dzieciom szans na lepszą edukację poprzez wspieranie
      ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także uczenie tych wiadomości i umiejętności,
      które są ważne dla edukacji szkolnej.

PODSTAWY KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych.

Wraz z procesami rozwojowymi dziecka tworzą się podstawy poszczególnych kompetencji kluczowych, np.:

- rozwój mowy i poszerzanie się czynnego słownika pozwala na rozwijanie porozumiewania
  się w języku ojczystym i języku obcym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich
- zabawa jako podstawowa aktywność dziecka kształtuje inicjatywność,
  przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną
- ciekawość i zadawanie pytań są podstawą do rozwoju kompetencji
  matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych
  oraz umiejętności uczenia się.

ROLA ZABAWY W ROZWIJANIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Zabawa staje się w wieku przedszkolnym podstawową aktywnością dziecka – źródłem
jego wiedzy o świecie, identyfikatorem postaw moralnych, podstawą do rozwoju słownictwa
oraz rozwoju intelektualnego, a także okazją do zawierania i podtrzymywania relacji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi – w której toku dziecko mimowolnie, w sposób całkowicie naturalny zdobywa wiedzę i umiejętności.

KOMPETENCJE KLUCZOWE A PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej ma wyjątkowy charakter.
Z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę,
a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw.

Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym na szczególną uwagę zasługują zatem:
- naśladowanie pozytywnych wzorców
- świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo,
  odczuwanie i eksplorację dostępnej przestrzeni z zastosowaniem zasad
  indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

Jest to zdolność do codziennego komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym
z dorosłymi i innymi dziećmi (np. komunikowanie własnych potrzeb, emocji).

Przyjmuje się, że dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno umieć opowiadać
o zdarzeniach z przedszkola, odpowiadać na pytania, wyjaśniać własną przynależność
do rodziny, grupy, narodu.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Codzienne wspomaganie rozwoju mowy poprzez:
- słuchanie utworów literackich czytanych zarówno przez nauczyciela, jak i zaproszonych gości
- wypowiedzi spontaniczne i kierowane
- ćwiczenia pamięci odtwórczej, nauka wierszy, ról
- odgrywanie scenek (drama, zabawy paluszkowe, tatr kukiełkowy, pacynki)
- występy artystyczne dzieci w uroczystościach przedszkolnych
- uczestnictwo w konkursach recytatorskich
- wypowiadanie się dziecka na własny temat
- prowadzenie codziennych różnorodnych zabaw logopedycznych (artykulacyjnych,
  oddechowych, logorytmicznych) dla całej grupy
- ćwiczenia grafomotoryki ręki - jako przygotowanie do pisania, 
- wprowadzanie liter, naukę czytania prostych wyrazów i zdań, ćwiczenia usprawniające
  analizę i syntezę słuchowowzrokową,
- doskonalenie sprawności grafomotorycznej,
- kontakt z żywym słowem – nauczyciel, aktorzy,
- biblioteczki w każdej sali – codzienny kontakt z literaturą dla dzieci
- warsztaty biblioteczne
- udział w akcjach: Zaczytani, Uwolnij książkę, Objazdowy bibliotekarz, Światowy Dzień Książki.,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury.

POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym opiera
się na wprowadzaniu zabaw językowych,piosenek,zabaw  logorytmicznych, używaniu prostych zwrotów w języku obcym
w sytuacjach codziennych – w zabawie i nauce, ukazywaniu korzyści, jakie wynikają
z umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Przyjmuje się, że dziecko kończące przedszkole rozumie i reaguje na bardzo proste
polecenia w języku obcym, a przygotowanie do posługiwania się językiem obcym odbywa
się przez zabawę.

DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

W ramach realizacji zadań z tego obszaru dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego
2 x w tygodniu po 45 minut.
Podczas zajęć przedszkolaki poznają i utrwalają podstawowe słowa i zwroty w języku angielskim (np. podają swoje imię, wiek, określają nastrój, liczą, nazywają kolory, części ciała, ubrania, podają nazwy zwierząt, części garderoby).

Zajęcia to – gry i zabawy ruchowe (grupowe, w parach), piosenki, historyjki obrazkowe, scenki dramowe, z wykorzystaniem TIK.

Stosowaną metodą jest Total Physical Response (TPR), co w dosłownym tłumaczeniu oznacza reagowanie całym ciałem (metoda nauczania języka obcego poprzez ruch).

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE

Kompetencje matematyczne są realizowane na etapie wychowania przedszkolnego między innymi w postaci rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do opanowania, wykorzystywania
i stosowania wiedzy oraz sposobów i metod objaśniających świat przyrody przez: eksperymentowanie, obserwowanie zjawisk, sprawdzanie, majsterkowanie, powtarzanie procedur i instrukcji oraz weryfikowanie wiedzy i odnoszenie jej do codziennych sytuacji,
które dziecko zna.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

1. Kompetencje matematyczne:
- zabawy w przeliczanie, klasyfikowanie, mierzenie, ważenie,
  rozróżnianie stron: lewa/prawa
- realizacja ćwiczeń z programu prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - DZIECIĘCA
  MATEMATYKA (m.in. przeliczanie, porównywanie liczebności, stosowanie liczebników
  porządkowych, orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni oraz na kartce,
  pomiary długości, klasyfikowanie, przekształcanie, rytm, następstwo czasu) - ćwiczenia,
  zadania, zabawy eksperymentalno-doświadczalne, kulinarne
2. Kompetencje naukowo-techniczne :
- obserwacje zjawisk atmosferycznych, przyrodniczych,
- prowadzenie kalendarza pogody,
- prowadzenie czasowych kącików obserwacji,
- zabawy mikroskopem, lupą itp.
- zabawy z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi (kąciki majsterkowicza) -
- zabawy eksperymentalno-doświadczalne (poznawanie podstawowych
  praw fizycznych, chemicznych), plastyczne, wizualizacyjno-przestrzenne

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

Dziecko w wieku przedszkolnym stopniowo i pod kontrolą wprowadzane jest w przestrzeń wirtualną, przez co zyskuje możliwość rozwijania wszystkich pozostałych kompetencji kluczowych.

Podstawa programowa zachęca do umożliwienia dziecku podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

W codziennej pracy:
- wykorzystywane są narzędzia TIK (np. magnetofon, rzutnik, laptop,
  tablica interaktywna, komputer
- w sali najstarszych dzieci) - wykorzystywanie Internetu
- oglądanie prezentacji i filmów edukacyjnych, internetowy teatr TVP, kontakt przez Skype
  z przedszkolem w Wielkiej Brytanii
- zajęcia z myślenia komputacyjnego
- nauka kodowania przez zabawę, nie tylko z wykorzystaniem narzędzi TIK
- warsztaty – Mistrzowie Kodowania, Kodowanie na dywanie
- zajęcia profilaktyczne
- dziecko bezpieczne w sieci (Sieciaki), DBI, warsztaty - Przyjaciele Zipppiego

UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Kompetencje związane z uczeniem się są na tym etapie niezwykle istotne – przedszkole
to pierwsze doświadczenie dziecka z uczeniem się, w tym z uczeniem się konsekwentnym, możliwie świadomym i ukierunkowanym na osiągniecie konkretnych celów.

Rolą przedszkola jest poznanie indywidualnych cech, preferencji dziecka, dobór odpowiednich metod i form pracy, by przygotować dziecko do różnych form nauki - pracy grupowej
i indywidualnej oraz do różnorodności stylów uczenia się, tworząc dzieciom sytuacje,
w których uczą się one gospodarowania czasem przeznaczonym na zabawę, współpracują
przy wykonywaniu zadania i biorą odpowiedzialność za wynik swoich działań.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

- kompetencja ta jest kształtowana poprzez realizację wszystkich obszarów
  podstawy programowej wychowania przedszkolnego
- podczas wszelkich zajęć dzieci kształtują umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków
  z własnych działań prowadzonych w przedszkolu, uczą się konkretnych zachowań i reakcji
- dzieci wdrażane są do samodzielnego zdobywania wiedzy przy pomocy różnorodnych
  źródeł wiedzy (tradycyjnych i nowoczesnych) oraz do współpracy i współdziałania
  w zespole, grupie, ale też pracy indywidualnej
- stosowanie idei oceniania kształtującego
- stosowanie wzmocnień pozytywnych
- realizacja wolontariatu
- praca w grupach mieszanych wiekowo - uczenie się od siebie
- praca zespołowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE

Kompetencje te na tym etapie rozumiane są jako zdolność do stopniowego wychodzenia
poza obszar rodziny, do pracy z innymi w grupie przedszkolnej.

Na tym etapie istotne jest, aby dziecko zrozumiało obyczaje i sposoby funkcjonowania osób
w różnych społeczeństwach i środowiskach, dostrzegało różnorodność zachowań,
a stopniowo też postaw.

Bardzo ważne jest również wzbudzanie zainteresowania dzieci otoczeniem domu i przedszkola, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra i pracy w dziecięcym wolontariacie na miarę ich możliwości.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA


- realizacja tych treści odbywa się nieustannie, podczas wszystkich sytuacji z jakimi stykamy
  się w przedszkolnej rzeczywistości, a ich celem jest wykształcenie u dzieci postaw
  społecznie pożądanych:
   - budzenie zainteresowania historią swojej rodziny, okolicy, kraju, stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne
     zachowanie podczas różnorodnych sytuacji, umiejętność współpracy, otwartość,
     bezkonfliktowość, tolerancja, przy jednoczesnym eliminowaniu postaw
     społecznie niepożądanych
   - służą temu tworzone przez dzieci kodeksy zachowania, stosowanie odpowiednio
     dobranych wzmocnień pozytywnych i konsekwencji
   - nauka praw dziecka, obywatelskich, równości oraz poszanowania innych osób
   - nauka patriotyzmu przez obchody, m.in. Dnia Niepodległości, Dnia Flagi, Dnia Patrona
- praca w małym wolontariacie, udział w akcjach charytatywnych
  (Unicef, Nie jest kolorowo, Góra grosza, Opatrunek na ratunek, Bliżej pieska,
  zbiórki na rzecz chorych,(zakrętki ) ,Szlachetna Paczka,
- realizacja programów, którego celem jest rozwijanie umiejętności
  psychospołecznych, „Bezpieczny przedszkolak”, „Wkrótce będę przedszkolakiem”
- spacery, wycieczki do różnych miejsc użyteczności publicznych, organizacji (sklep,
  zakład fryzjerski, poczta, biblioteka, straż pożarna, komisariat, bank, ośrodek zdrowia,
  apteka, kościół, UG)
- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny,
  strażak, policjant, fryzjer, kominiarz), rodzicami, którzy prezentują swoje zawody
  (np. prawnik, krawcowa, informatyk, kucharz, rolnik, leśnik)

INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość należy rozumieć jako zdolność do wcielania
pomysłów w czyn. Kompetencja ta obejmuje działania zmierzające do rozwoju poczucia sprawstwa przez stwarzanie dzieciom warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania, doświadczania.

Inicjatywność i przedsiębiorczość są rozwijane wielopłaszczyznowo i co ważne,
ich elementy są obecne podczas wszystkich działań edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych, w których uczestniczy dziecko w przedszkolu.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

- w ramach realizowania tych treści stwarzane są każdorazowo okazje pozwalające
  dzieciom samodzielnie doświadczać, eksperymentować, eksplorować (np. robienie kanapek,
  sałatek, szaszłyków, pieczenie, malowanie, rysowanie, wydzieranie, lepienie,
  układanie klocków, zabawy w piaskownicy)
-  zabawy na placu zabaw, w salach , w kącikach zainteresowań,na wolnej przestrzeni
- zabawy doświadczalne i eksperymentalne
- granie w gry zespołowe (zajęcia z trenerem)
- współpraca podczas stawiania dzieciom zadań do wykonania w parach, grupach
  czy zespołach, co pozwala im poczuć się współodpowiedzialnymi za ostateczny efekt
  podejmowanych działań
- warsztaty plastyczne, wizualizacyjno-przestrzenne, sportowe, logorytmiczne,
  kulinarne, eksperymentalno-doświadczalne prowadzone przez nauczycieli
- udział w warsztatach zewnętrznych, np. świece, mydełka, obrazki z piasku, wiklina,
  pierniki, instrumenty perkusyjne
- wycieczki ,,Magiczne Kraina'', Klub Politechnik, itp.

ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA

Praca w tym obszarze ukierunkowana jest na twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji
za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury
i sztuk wizualnych.

Doświadczania takie pozwalają na wyrażenie przez dziecko różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie pozytywnych emocji, a przez to otwarcie się na nowości. Wzmacniają inicjatywę i pomagają w nawiązaniu relacji.

Przedszkole daje dziecku możliwość nie tylko poznawania i odtwarzania rzeczywistości związanej z kulturą i sztuką, ale również eksperymentowania z rytmem, głosem, dźwiękiem, ruchem, grafiką.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Te kompetencje przedszkolaki nabywają poprzez:
- codzienne malowanie (w tym nietypowymi technikami, np. malowanie kasztanami,
  malowanie przez gazę), rysowanie, śpiewanie, taniec
- wystawy prac dzieci
- udział w różnych uroczystościach - jako mali aktorzy (pasowanie na przedszkolaka,
  Święto Niepodległości, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, 
  Dzień Wiosny, przedstawienia wielkanocne, Dzień Mamy i Taty, pożegnanie przedszkola)
  z instrumentacją dźwiękową (gra na prostych instrumentach muzycznych)
- udział w konkursach przedszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich
  (muzyczne, plastyczne, recytatorskie), przeglądach, występach 
- udział w koncertach, przedstawieniach teatralnych w przedszkolu oraz
  w spektaklach teatralnych, koncertach, lekcjach muzealnych wyjazdowych
- udział w zajęciach logorytmiki 

WYBRANE METODY

- metoda pedagogiki zabawy
- metoda tworzenia map pojęciowych
- metoda twórczego myślenia
- ruch rozwijający Veroniki Sherborne
- metody parateatralne: technika zmiany ról, drama, pantomima, teatr paluszkowy,
  teatr kukiełkowy, teatr cieni, opowieść ruchowa
- dziecięca matematyka prof. Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
- metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
- metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss
- metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana (improwizacja ruchowa)
- edukacja przez ruch 
- metoda projektu lub jej elementy
- metoda integracji sensorycznej
- wybrane metody nauczania języka angielskiego – Working with the voice,
  Role-play technique, Mime and pantomime, Total Physical Response

POMOCE DYDAKTYCZNE

- zabawki w kącikach zabaw (np. lalki, wózki, auta, klocki)
- gry stolikowe, puzzle, układanki
- zabawki sportowe i na plac zabaw (np. drabinki, ławeczki, materace, piłki, obręcze,
  samochodziki, koniki gumowe,, wiaderka, łopatki, foremki, sitka, bańki mydlane)
- sprzęt na gminnych  placach zabaw
- narzędzia ogrodnicze, nasiona, sadzonki
- pomoce „naukowe” (np. lupa, mikroskop, globus, mapa, waga, miarka, menzurka,
  pęseta, magnes, zegar, liczydło, magiczne skrzynki, piasek kinetyczny, stolik LED,
  parawany - teatrzyki, kukiełki, pacynki, plansze edukacyjne)
- farby, kredki, nożyczki, stemple, instrumenty muzyczne (bębenki, tamburyna,
  kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne), pianino - narzędzia TIK - aparat,
  magnetofon, telewizor, laptop,projektor
- pomoce „naturalne” (np. liście, patyki, szyszki, kasztany, pudełka, gumki, tacki papierowe,
  folia aluminiowa, wełna, guziki, filc, piasek, kasza manna, ryż, masa solna)

Copyright © 2020 Copyright Wesołe Sowy - Niepubliczne Przedszkole Blachownia Rights Reserved.